5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol