4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride