3-BENZYL-1-(1H-IMIDAZOL-4-YLMETHYL)-4-(THIEN-2-YLSULFONYL)-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-1,4-BENZODIAZEPINE-7-CARBONITRILE