[2-[1-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]-2-oxoethyl] cyclopropanecarboxylate